• Lượt đã truy cập:    1507469
    Đang truy cập:    18

Biểu mẫu

I/ CÁC MẪU SỬ DỤNG TẠI PHÒNG CÔNG CHỨNG
1/ Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng
2/ Tờ khai thừa kế   
3/ Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở 
4/ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
5/ Phiếu hẹn
6/ Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính
7/ Phiếu cung cấp thông tin địa chính
8/ Hợp đồng chuyển đổi QSDĐNN của hộ gia đình, cá nhân
9/ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản GLVĐ
10/ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ
11/ Hợp đồng mua bán tài sản GLVĐ
12/ Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư
13/ Hợp đồng tặng cho QSDĐ và tài sản GLVĐ
14/ Hợp đồng tặng cho QSDĐ
15/ Hợp đồng tặng cho tài sản GLVĐ
16/ Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư
17/ Hợp đồng thuê QSDĐ và tài sản GLVĐ
18/ Hợp đồng thuê QSDĐ
19/ Hợp đồng thuê tài sản GLVĐ
20/ Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư 
21/ Hợp đồng thế chấp QSDĐ và tài sản GLVĐ
22/ Hợp đồng thế chấp QSDĐ
23/ Hợp đồng thế chấp tài sản GLVĐ
24/ Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư
25/ Hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ và tài sản GLVĐ
26/ Hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ
27/ Hợp đồng góp vốn bằng tài sản GLVĐ
28/ Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư
29/ Hợp đồng ủy quyền
30/ Di chúc
31/ Văn bản phân chia tài sản thừa kế
32/ Văn bản nhận tài sản thừa kế
33/ Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
Hướng dẫn sử dụng các mẫu hợp đồng
Hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản
II/ CÁC MẪU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
1/ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp QSDĐ và tài sản GLVĐ
2/ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
3/ Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp QSDĐ và tài sản GLVĐ
4/ Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp
5/ Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
6/ Trang bổ sung về tài sản thế chấp
7/ Trang bổ sung về các bên ký kết hợp đồng thế chấp
8/ Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký


Các thông tin liên quan
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
130A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại : 054.3535881 - 054.3516995