• Lượt đã truy cập:    1507478
    Đang truy cập:    6

Văn bản khác

 1 Nghị định 59/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng.
 2 Luật số: 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 của Quốc Hội về việc ban hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 3 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
 4 Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
 5 Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe
 6 Nghị định số 130/2008/NĐ-CP ngày 19/12/2008 của Chính phủ quy định về chứng minh Quân đội nhân dân Việt Nam
 7 Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/ 05/2008 của Chính phủ quy định về chứng minh Công an nhân dân
 8 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
 9 Thông tư liên tỊch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch Tư pháp.
 10 Thông tư số: 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
 11 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
 12 Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
 13 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
 14 Thông tư số 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điểm 3.1.7 khoản 3 Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe.
 15 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
 16 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
 17 Luật Thanh tra năm 2010
 18 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
 19 Luật Thanh tra năm 2004
 20 Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán
 21 Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành tư pháp
 22 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
 23 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe
 24 Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
 25 Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch
 26 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
 27 Luật Quốc tịch năm 2008
 28 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
130A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại : 054.3535881 - 054.3516995