• Lượt đã truy cập:    1507474
    Đang truy cập:    3

Doanh nghiệp

 1 Luật doanh nghiệp năm 2014
 2 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
 3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/ 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
 4 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp
 5 Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế quản lý Cụm công nghiệp
 6 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
 7 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
 8 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 9 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
 10 Luật Kinh doanh bất động sản
 11 Luật Doanh nghiệp năm 2005
 12 Luật Đầu tư năm 2005
 13 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003
 14 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
 15 Luật Doanh nghiệp năm 1999
 16 Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998
 17 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995
 18 Luật khuyến khích đầu tư trong năm 1994
 19 Luật Công ty
 20 Luật Doanh nghiệp tư nhân
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
130A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại : 054.3535881 - 054.3516995